Document


คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม

IMG 1464

23 ธันวาคม 2563

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ณ โรงแปรสภาพโคมาตราฐานสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญํติควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 ในการผลิตเนื้อโคขุนกำแพงแสน ที่ถูกสุขอนามัย ปลอกภัยต่อการบริโภค