Document


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

IMG 1464

15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน ชุดที่29

1. นายเมธี   สุกุลธนาศร   (ประธานกรรมการ)
2. นายสิงหาสน์   มั่นแก่น   (รองประธานกรรมการคนที่1)
3. นายสุรชัย   เปรมฤดีสนิท   (รองประธานกรรมการคนที่2)
4. น.สพ.ศุภวิทย์   ไตรวุฒานนท์   (กรรมการและเลขานุการ)
5. นายวิสูตร   ไมตรีจิตต์   (กรรมการและเหรัญญิก)
6. นางสาวกิ่งแก้ว   ปิติปฎิมารัตน์   (กรรมการ)
7. นายสุระเชษฐ์   มหาบุญพาชัย   (กรรมการ)
8. นายณัฐพล   ทองร้อยยศ   (กรรมการ)
9. นายชูศักดิ์   บำรุงพงษ์   (กรรมการ)
10. นายสุรเดช   คำภีร์   (กรรมการ)
11. นายพีรชิต   ไชยหาญ   (กรรมการ)